O beneficjencie

Beneficjantem projektu jest Wydział Energetyki i Paliw, który jest jednym spośród 15 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział współtworzy 8 Katedr, w których zatrudnionych jest łącznie 125 pracowników, w tym: 17 profesorów, 14 doktorów habilitowanych, 49 adiunktów oraz 16 pracowników ze stopniem magistra lub inżyniera.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie następujących dyscyplin naukowych: Technologia chemiczna oraz Energetyka.

W okresie wzrastającego popytu na energię przy zmniejszających się zasobach surowców kopalnych, szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne jest dla naszego kraju sprawą pierwszorzędnej ważności. Jedną z inicjatyw, które muszą zostać podjęte dla uniknięcia lub złagodzenia kryzysu energetycznego jest, oprócz przedsięwzięć czysto inwestycyjnych, zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego, zdolnego do kreatywnego działania przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii paliwowo-energetycznych, a więc wykształcenie licznej grupy zawodowej zdolnej do podjęcia stojących przed nią wyzwań. 

Tworzenie i rozbudowa Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej jest przykładem działań podjętych dla osiągnięcia tak postawionego celu, którego realizacja przebiegała z różną intensywnością w zależności od okresowej koniunktury politycznej, gospodarczej i ekonomiczne.  

Tradycje Wydziału sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia i tkwią w naukach chemicznych i technicznych ściśle związanych z podstawowymi pionami Uczelni: górniczym i hutniczym. Podwaliny Wydziału stanowiły Zakład Chemii Górniczej Wydziału Górniczego oraz Zakład Koksownictwa Wydziału Metalurgicznego.  W 1974 roku z tych dwóch jednostek powstał  Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, na prawach wydziału AGH. Nowa placówka została utworzona w związku z intensyfikacją w Polsce w latach siedemdziesiątych badań nad energochemicznym przetwórstwem węgla i potrzebą kształcenia specjalistów z tego zakresu.  W 1991 roku Senat AGH podjął decyzję o utworzeniu Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów. W 1995 r zmieniona została dotychczasowa nazwa Wydziału na Wydział Paliw i Energii. W 2003 r. Wydział był współzałożycielem Międzywydziałowej Szkoła Energetyki.  Utworzenie dyscypliny naukowej energetyka w grudniu 2008 r. stanowiło istotny bodziec do intensyfikacji zmian strukturalnych w Akademii Górniczo-Hutniczej, których celem było ugruntowanie silnej pozycji energetyki w obszarze nauk technicznych.  10. grudniu 2008 roku Senat AGH zatwierdził zmienioną nazwę Wydziału na Wydział Energetyki i Paliw zaś Międzywydziałowa Szkoła Energetyki została włączona w jego strukturę organizacyjną.  Nowa nazwa stanowiła pierwszy, formalny krok inicjujący dalszy rozwój Wydziału, powiększenia jego kadry i zaplecza.  Wydział znajduje się obecnie w kluczowym momencie rozwoju, ukierunkowanym na utworzenie jednostki prowadzącej zintegrowane badania i kształcenie w zakresie szeroko pojętej tematyki paliwowo-energetycznej. Wynikiem konsekwentnej realizacji planów rozwojowych będzie więc konieczność rozwijania na Wydziale dwóch podstawowych kierunków: energetyki i technologii chemicznej. Kształcenie i badania na drugim z tych kierunków, technologii chemicznej,  są prowadzone od wielu lat.  Obecnie sukcesywnie zmieniany jest jednak profil tych studiów – większy nacisk kładzie się na technologię paliw.

W Wydziale Energetyki i Paliw prowadzone są obecnie zajęcia na kierunku kształcenia energetyka w następujących specjalnościach (studia II stopnia):
- Ciepłownictwo i klimatyzacja,
- Energetyka jądrowa,
- Energetyka wodorowa,
- Modelowanie komputerowe w energetyce,
- Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne,
- Systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce,
- Zrównoważony rozwój energetyczny,
- Sustainable energy development (specjalność prowadzona w j. angielskim)


Na kierunku kształcenia technologia chemiczna nauczanie prowadzi się na specjalnościach:
- Gospodarka paliwami i energią,
- Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym,
- Technologia paliw
- Zgazowanie i odgazowanie paliw stałych,
- Sustainable fuels economy (specjalność prowadzona w j. angielskim).

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka i technologia chemiczna.  Wydział wkrótce otworzy nabór na studia doktoranckie. 

    Podjęte przez Władze Uczelni i Wydziału w ostatnich latach działania sprawiły, że szybko rośnie baza naukowa i infrastruktura na której opiera się działalność Wydziału.   :
W dniu 22.12.2009 roku miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw”, realizowanego w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 22,96 mln zł.  W wyniku przebudowy powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej 1.644 m2, wyposażony w nowe laboratoria i sale dydaktyczne. Koszt infrastruktury dydaktycznej wyniesie 19,5 mln. zł., a infrastruktury towarzyszącej 3,5 mln zł.  Zwycięzcą przetargu na wykonanie prac budowlanych jest Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDMET” z siedzibą w Krakowie. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na 30.09.2011 roku

Wydział na znaczący udział w Projekcie KIC-InnoEnergy, który został zakwalifikowany (decyzją 16 grudnia 2009) do finansowania (realizacja od 1 stycznia 2010) przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technologii – EIT) w Budapeszcie. Całe konsorcjum tworzy tzw. Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community – KIC). Koordynatorem jednego z sześciu węzłów (CC PolandPlus) jest Akademia Górniczo-Hutnicza.  W ramach działalności objętych tym węzłem będzie budowane na terenie AGH „Centrum Energetyki”, którego łączny koszt wyniesie ok. 90 mln zł (obecnie powstają projekt wykonawczy Centrum).


strony internetowe