O projekcie

W ramach działania 13.1 ”Infrastruktura szkolnictwa wyższego”, priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 (2007-2013), w naszej Uczelni realizowany jest projekt „Przebudowa  pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału  Energetyki i Paliw”, na który uzyskano finansowanie w wysokości 22 967  160,00 PLN. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane, wysokość  dofinansowania została obniżona o kwotę 4 500 997,29 zł. do kwoty  18  466 162,71 PLN i wyniknęła z mniejszego nakładu finansowego na roboty  budowlane, niż było zakładane we wniosku. Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku dydaktycznego D-4 na  potrzeby nowo utworzonego Wydziału Energetyki i Paliw. W wyniku  przebudowy powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej 1.644 m2,  w którym zostały zaprojektowane specjalne pomieszczenia na nowe  laboratoria i sale dydaktyczne.

Widok 1 - projekt przebudowy Widok 2 - projekt przebudowy
Widok 1 projekt przebudowy.jpg - 693x279 Widok 2 projekt przebudowy.jpg - 693x267


    Przebudowa pawilonu D-4 pozwoli na dalszy rozwój Wydziału Energetyki i Paliw, który w szybko rozszerza zakres prowadzonego nauczania, powiększa kadrę i zaplecze laboratoryjne.  W roku 2010, Wydział Energetyki i uzyskał akredytacje do prowadzenia studiów na dwóch kierunkach: energetyka i technologia chemiczna.  Jest więc pierwszym wydziałem w Polsce, który uzyskał odpowiednie uprawnienia umożliwiające prowadzenie kształcenia w zakresie zintegrowanej tematyki paliwowo-energetycznej.  W tym kierunku postępuje teraz głęboka reorganizacja Wydziału, której ostatecznym celem jest nadanie mu takiego, unikalnego w skali kraju, charakteru.  

Oprócz prac budowlanych i adaptacyjnych elementem projektu jest zakup specjalistycznego wyposażenia naukowo-dydaktycznego. W kosztach zakupu aparatury uwzględniono nie tylko wyposażenie laboratoriów naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych ale także elementów infrastruktury informatycznej. Powstanie również nowa biblioteka oraz wspólne dla całego wydziału zaplecze administracyjne (dziekanaty, siedziba studenckich kół naukowych).  Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


strony internetowe